Առողջության առաջնային պահպանման օղակի բժշկական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացներ 23.10.2014